Przeglądy budynków – Eremes Łódź

Web Builder

Oferujemy usługi związane z przeglądem budynków czyli wykonywaniem kontroli okresowej budynków i budowli zgodnie z Prawem Budowlanym.

Art. 62.1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:


1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);


2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;


3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;


4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

Koszty wykonania kontroli okresowej ustalane są indywidualnie dla każdego obiektu.


Firmy, dla których pracowałem (kontrole okresowe):


· Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

· Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

· Centrostal-Łódź

· Teatr Dramatyczny w Płocku

· Centrum Logistyczne NewCold w Kutnie

· Przewozy Regionalne Łódź, Warszawa, Kruszewiec

· Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

· Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu

· Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

· Przetwórnia Owoców Austria Juice w Białej Rawskiej

· MPO w Łodzi

· Firma Bazexim w Łodzi

· Szkoła Podstawowa nr 175

· Gimnazjum nr 32

· Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

· Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

i szereg mniejszych.